Verkoopsvoorwaarden

  • Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
  • Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk 3 dagen voor de afhaaldatum.
  • Onze facturen zijn netto contant betaalbaar in onze woonplaats. Iedere factuur die onbetaald blijft na verloop van 1 maand wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.
  • In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige reden, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van € 50 en maximum van € 1.500 als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
  • Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze woonplaats verstuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.
  • Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het vredegerecht, de Handelsrechtbank en de Rechtbanken van Eerste Aanleg van het arrondissement Kortrijk.